Новели Законопроекту № 4666 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

12 Березня 2018 — Іванна Фетич

6 лютого 2018 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (надалі – Законопроект № 4666). Законопроект № 4666 містить положення суттєво відмінні та доволі прогресивні в порівнянні з тими, що закріпленні Законом України «Про господарські товариства».

Новели, які закріпив вищезгаданий Законопроект № 4666
1. Відсутність обмеження максимальної кількості учасників Товариства. Законопроект № 4666 чітко закріплює, що «кількість учасників Товариства не обмежується». Нагадаємо, що станом на сьогодні обмеження у кількості учасників ТОВ – не більше 100 осіб.
2. Запровадження корпоративних договорів. В англомовній практиці дане явище називається «shareholder agreements». Українському законодавству відоме поняття «засновницького договору», але воно застосовується до повних, командитних і акціонерних товариств.
Корпоративний договір – «договір, за яким учасники Товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі». Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним. У господарській діяльності цей договір забезпечить можливість вирішити питання про розподіл повноважень між партнерами, визначить умови або порядок на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.
3. Запровадження безвідкличної довіреності. Законопроект № 4666 передбачає, що на виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасника, який є стороною корпоративного договору, може видаватись безвідклична довіреність, яка підлягає нотаріальному посвідченню. Така довіреність є дійсною до виконання мети, для якої її було видано, і може бути скасована лише за згодою її представника або у випадках, які прямо передбачені цією довіреністю. Проте, у випадку порушення інтересів однієї зі сторін договору, єдиним засобом правового захисту залишається суд.
4. Відсутність необхідності зазначати в статуті Товариства відомості про статутний капітал, місцезнаходження та учасників. Замість включення відомостей про статутний капітал та учасників до статуту Товариства, Законопроект № 4666 передбачає необхідність відображати ці відомості у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також до статуту не потрібно буде включати місцезнаходження Товариства. Відомостями, які обов’язково повинні зазначатись в статуті є лише:
1) найменування Товариства;
2) органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень;
3) порядок вступу до Товариства та виходу з нього.
Крім того, перша редакція статуту Товариства підписується всіма учасниками Товариства та їхні підписи засвідчуються нотаріально. Зміни до статуту Товариства підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв рішення про внесення таких змін, якщо це передбачено статутом Товариства (справжність підписів учасників або уповноваженої особи також засвідчуються нотаріально).
Хочемо звернути увагу на невідповідність даного положення положенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», де передбачається, що внесення змін до установчого документа юридичної особи оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Законопроект № 4666 передбачає ж зміни до статуту.
5. Закріплення можливості укладати договір про створення Товариства. Законопроект № 4666 передбачає, якщо Товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення Товариства можуть укласти договір про створення Товариства в письмовій формі. Метою цього договору є забезпечення виконання учасниками-засновниками всіх домовленостей досягнутих між ними до моменту створення Товариства та його державної реєстрації.
6. Учасники повинні вносити вклади не пізніше 6 місяців з дня державної реєстрації Товариства. Нагадаємо, що станом на сьогодні, при створенні нового Товариства учасники зобов’язані сформувати статутний капітал Товариства у повному обсязі протягом 1 року з дати державної реєстрації. Законопроект № 4666 зменшує цей термін до 6 місяців з дати державної реєстрації, якщо інше не встановлено статутом.
Передбачено можливість збільшення статутного капіталу Товариства не лише за рахунок додаткових внесків учасників, але й за рахунок нерозподіленого прибутку. При цьому, Законопроект № 4666 встановлює переважне право учасників на здійснення додаткових вкладів, тоді як треті особи зможуть здійснювати додаткові вклади лише після реалізації учасниками свого переважного права. Також встановлюються строки для внесення учасниками свого додаткового вкладу – 1 рік для учасників та 6 місяців для третіх осіб (раніше, строки визначались у рішенні зборів).
Крім того, Законопроект № 4666 передбачає можливість укладення договору між Товариством та учасником та/або третьою особою про внесення додаткового вкладу. Щодо зменшення статутного капіталу – Законопроект № 4666 зменшує строк, протягом якого до Товариства можуть звернутись кредитори, яких було повідомлено про зменшення капіталу. Такий строк становитиме 30 днів (наразі законодавство прямо не визначає такий строк, але передбачає, що рішення про зменшення статутного капіталу набирає чинності через 3 місяці з дати державної реєстрації саме з метою захисту інтересів кредиторів).
7. Внесення вкладу у негрошовій формі. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. При створенні Товариства, така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.
8. Особливості виходу учасника з Товариства. Учасник, частка якого в капіталі Товариства перевищує 50 відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників, в той час як учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства не перевищує 50 відсотків, може у будь-який час вийти з Товариства.
9. Виплата дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства або рішенням загальних зборів учасників.
Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв’язку із припиненням їх участі у Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства, в тому числі якщо майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.
10. Річні загальні збори скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним року. Законопроект № 4666 передбачає, що річні загальні збори учасників скликаються виконавчим органом протягом 6 місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
11. Статут Товариства може передбачати проведення загальних зборів учасників шляхом телеконференції, відеоконференції чи із застосуванням інших засобів електронних комунікацій. Зокрема, Законопроект № 4666 передбачає можливість проведення загальних зборів, але за умови, що кожен з учасників може одночасно з усіма іншими учасниками брати участь в обговоренні та голосуванні з питань, винесених на розгляд загальних зборів.
12. Пропонується надати учасникам Товариства можливість передбачити в статуті створення наглядової ради. Статутом Товариства може бути передбачено утворення наглядової ради. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу Товариства (всіх чи окремо одного або декількох з них), зупинення та припинення їхніх повноважень, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства. Наглядовій раді Товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.
З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий контракт. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені Товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.
За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.
13. Запроваджується заочне голосування. Законопроект № 4666 закріплює, що учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.
14. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування. Ще однією новелою, передбаченою Законопроектом № 4666, є можливість прийняття рішення на загальних зборах шляхом опитування. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Ініціатор повинен надіслати всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань), в якому зазначається:
1) адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення;
2) строк, протягом якого вони мають це зробити.
Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом Товариства. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники Товариства. Якщо інше не встановлено статутом Товариства, датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.
15. Вимоги при обранні на посаду посадової особи Товариства. Посадовими особами Товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом Товариства. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов’язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у 5-денний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов’язана повідомити про це Товариство. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов’язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
16. Чітко закріплений перелік документів, які Товариство зобов’язане зберігати. Протягом всього строку діяльності Товариства, воно повинно зберігати наступні документи (крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства):
1) протокол зборів засновників Товариства (рішення одноосібного засновника);
2) статут Товариства та зміни до статуту;
3) протоколи загальних зборів учасників;
4) документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
6) протоколи засідань наглядової ради Товариства та колегіального виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
8) річну фінансову звітність;
9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
10) документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;
11) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
13) документи бухгалтерського обліку.
Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
17. Встановлюються правила про значні правочини. Статут Товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).
Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статті, приймаються загальними збори учасників, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним. Посадові особи Товариства, винні у порушенні порядку вчинення значних правочинів, солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.
18. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення Товариства. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення або про виділ, а в разі припинення Товариства шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття рішення про це останнім із Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, що планує виділ, та кожне Товариство, що бере участь у припиненні, зобов’язані письмово повідомити про це всіх відомих їм кредиторів.
Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором забезпечення, протягом 30 днів з дня направлення йому повідомлення, зазначеного в частині першій цієї статті, має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення за вибором Товариства однієї з таких дій:
1) надання забезпечення виконання зобов’язання;
2) дострокового припинення або виконання зобов’язання (зобов’язань) перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.
Якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язання (зобов’язань) перед ним.

Іванна Фетич,
Юрист ТзОВ «Західна Консалтингова Корпорація»